Blog Image

Regler vid bokning

Regler vid bokning

Nedan kan Du läsa om de regler som gäller hos oss vid förhandsbokning

Våra bokningsregler

Regler vid bokning Posted on Sat, January 25, 2014 13:43:16

Som uthyrare är vi skyldiga att se till
att:


du
får en skriftlig bekräftelse på din bokning


rummet/lägenheten/stugan
stämmer med beskrivningen.


du
informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning


du
får disponera rummet/lägenheten/stugan från kl. 15 avtalad ankomstdag till kl.
11 avresedagen, om inget annat bekräftats

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart bokningen
är bekräftad. Eventuella förändringar i avtalet ska göras inom tre dagar från
det att du fått bekräftelsen av oss.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du
kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen är giltig så fort
vi bekräftat den.

Avbokning
eller ändring av bokning avseende 1 – 2 dagar kan ske fram till kl 09.00 dagen
innan ankomst mot en kostnad på 500:-/ bokat rum. Vid avbokning/ändring senare
än kl 09.00 dagen innan ankomst sker ingen återbetalning. Detta gäller också
bokningar gjorda samma dag.

Avbokning
eller ändring av bokning avseende 3 dagar eller mera kan ske fram till 15 dagar
före ankomst mot en kostnad motsvarande bokningsavgiften, alternativt 20% av den totala kostnaden. Vid avbokning/ändring senare än 15 dagar sker ingen återbetalning. Detta gäller också bokningar gjorda samma dag.

Avbokar
du senare vid t.ex.

a)
dödsfall,
sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbat dig själv, make/maka,
sambo, familj eller medresenär…

b)
inkallelse
till krigsmakten eller civilförsvaret…

c)
det
inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte
kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära
att du ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller
översvämning i din bostad….

…betalar vi tillbaka
hela beloppet utom en bokningsavgift på 500:-

Du
måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller
försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom
en vecka från avbokningsdagen för att få pengar tillbaka.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller rummet/lägenheten/stugan i
utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig ett
rum/lägenhet/stuga, vars skillnader mot det du bokade är så liten att det
saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då
betala allt det du betalat oss.

I
stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du
har klagomål bör du framföra dem till oss
snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så
att vi får en chans att rätta till det.

Du
har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om
vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före
tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 250 kronor.

Vad har jag för skyldigheter?

Du
måste vårda rummet/ lägenheten/stugan väl och följa de ordningsregler,
anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som
uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon annan i
ditt sällskap varit vårdslös.

Du
får inte använda rummet/lägenheten/stugan till något annat än vad som avtalades
vid bokningen (vanligtvis
fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i
rummet/lägenheten/stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen

Slutligen hoppas vi att Ni ska få några härliga och
avkopplande dagar på Grimsholmen och att vistelsen ska uppfylla alla Era
förväntningar

Med vänliga hälsningar
Carl och Christina Lönnsjö
Bobergs Kustväg 33
311 92 Falkenberg

www.grimsholmen.comBooking conditions

Booking conditions Posted on Sat, January 25, 2014 13:33:07

As landlord, we must ensure
that:


you will receive written confirmation of your
booking by email


the accomodation agrees with the description on our
homepage


you will be informed of any important changes which
affect your booking


you are able to use
the cottage/apartment from 3 p.m. on the agreed day of arrival until 11 a.m. on
the day of departure, unless otherwise confirmed

When does my booking become
binding?

The lease becomes binding to both parties as soon
as the landlord has confirmed the booking.
Should you wish to make changes to the booking,
this must be communicated within 3 days after booking confirmation.

What rules apply if I want to change or cancel my
booking?

You must cancel your booking verbally or in
writing The cancellation becomes valid as soon as we confirm it.

– If you have booked a stay of 1 to 2 days, a cancellation or change of
booking is possible until 9 a.m. on the day before the agreed arrival date. You
have to pay a fee of 500,- SEK.
If you cancel after 9 a.m. on the day before the agreed arrival date, you will
receive no refund. This applies also to bookings made on the day of arrival.

– If you have booked a stay of 3 days or more and cancel or change the
booking up to 15 days before the agreed arrival date , you have to pay the
deposit.
If you cancel or change the booking less than 15 days before arrival, you will receive no refund. This applies also to bookings
made on the day of arrival

What if something happens to me?

Should you wish to cancel your booking under the
following circumstances (provided that such circumstances were not known when
you made the booking):
~ death, illness or serious accident, affecting you personally, your spouse,
live-in partner, family or travelling companion
~ call-up to the armed forces or civil defence
~ the occurrence of a serious event outside your control which you could not
have foreseen at the time of booking, and which means that it would be
unreasonable to demand that you fulfil your booking. Such events include, for
example, fire or flood damage to your home.

Your payment will be reimbursed except for a fee
of 500 SEK.

You must produce a certificate, issued by a
doctor, public authority or insurance company etc., which confirms the reason
for your cancellation. You must submit the certificate to us as soon as
possible, preferably within a week of the cancellation date.

What are my rights?

You have the right to cancel the rental agreement
if the landlord does not provide the cottage/apartment in the promised
condition or at the right time.

If you do not wish to cancel the rental agreement,
you have the right to demand a reduction in rent from the landlord. Any
complaints must be communicated to the landlord as soon as possible The
land-lord must be informed of any complaints as soon as possible. Any faults
which occur during your stay should be reported immediately, to ensure that the
landlord has the opportunity to rectify them.

You have the right to transfer your reservation to
another person and the landlord must accept him/her unless there are special
grounds for refusal. In such an event, you must inform the landlord of the
change before the date of entry and a re-booking cost of SEK 250 will be
debited.

What are my
obligations?

You must take good
care of the cottage/apartment, and follow all applicable rules, regulations and
instructions. You are personally responsible for any damage to the property and
its contents caused by your own negligence or that of a member of your party.

You must not use the
cottage/apartment for any purpose other that what was agreed to at the time of
the booking (normally leisure use) and you must not allow any persons over and
above the number specified in the booking to stay overnight in the
cottage/apartment or its grounds.

Finally,
we´d like to wish you a wonderful stay in Grimsholmen.
We hope to fulfill your every wish!

Med vänliga
hälsningar
Carl och Christina
Lönnsjö
Bobergs Kustväg 33
S-311 92 Falkenberg

www.grimsholmen.comBuchungsbedingungen

Buchungsbedingungen Posted on Sat, January 25, 2014 13:30:51

Als Vermieter sind
wir verpflichtet sicherzustellen, dass:


Sie eine schriftliche Bestätigung Ihrer Buchung erhalten,


das Zimmer / die Wohnung / Hütte der Beschreibung
entspricht,


Sie informiert werden über alle wichtigen Veränderungen
im Zusammenhang mit Ihrer Buchung,


Ihnen das Zimmer / die Wohnung / Hütte ab 15.00 Uhr am
Ankunftstag und bis 11.00 Uhr am Abreisetag zur Verfügung steht, sofern nichts
anderes vereinbart und bestätigt ist.

Wann wird meine
Buchung verbindlich?

Sowohl Sie als
auch wir sind an den Mietvertrag gebunden, sobald die Buchung von uns bestätigt
wird. Alle Änderungen im Zusammenhang mit der Buchung haben innerhalb von 3 Tagen nach Zugang der Bestätigung zu erfolgen. Mit Zugang der
Buchungsbestätigung ist eine Anzahlung fällig. Bei einer kurzfristigen Buchung
ist die Gesamtmiete fällig.

Was, wenn ich
stornieren möchte?

Sie können mündlich oder schriftlich stornieren. Die
Stornierung ist verbindlich, sobald wir diese bestätigt haben.

Eine Stornierung oder Änderung der Reservierung bei einem
Aufenthalt von 1 bis 2 Tagen kann bis 9.00 Uhr einen Tag vor Anreise erfolgen,
es wird eine Stornogebühr von 500:- SEK fällig. Bei Stornierung / Änderung nach
9.00 Uhr am Tag vor der Anreise kann keine Erstattung erfolgen. Dies gilt auch
für Buchungen, die am selben Tag gemacht werden.

Eine Stornierung oder Änderung der Reservierung bei einem
Aufenthalt ab 3 Tagen und mehr kann bis 15 Tage vor Anreise erfolgen; es wird
eine Stornogebühr in Höhe der geleisteten Anzahlung fällig. Bei Stornierung /
Änderung innerhalb von 15 Tage erfolgt keine Rückerstattung. Dies gilt auch für Buchungen,
die am selben Tag gemacht werden.

Bei späterer Stornierung z.B. wegen

a) Tod, Krankheit
oder schwerem Unfall, Sie selbst, Ihren Ehe- oder Lebenspartner, Familienangehörige
oder Reisebegleiter betreffend …
b) Einberufung zu Streitkräften
oder des Zivilschutzes …
c) Eintritts eines
nach erfolgter Buchung unvorhergesehenen und schwerwiegenden Ereignisses, wie
z.B. schweren Brand oder Überschwemmung Ihrer Wohnung / Ihres Hauses …
…erstatten wir den Gesamtbetrag abzüglich einer Buchungsgebühr von
500:- SEK zurück.

Zum Nachweis des Stornierungsgrundes bitten wir um eine
Bescheinigung je nach Stornierungsursache z.B. von einem Arzt, einer Behörde oder
Versicherungsgesellschaft. Die Bescheinigung senden Sie bitte möglichst
innerhalb einer Woche nach dem Datum der Stornierung zu unseren Händen, damit
wir Ihnen die Miete zurückerstatten können.

Was sind meine
Rechte?

Wenn wir das
Zimmer / die Wohnung / Hütte nicht im zugesagten Zustand oder zum vereinbarten
Zeitpunkt zur Verfügung stellen und wir nicht in der Lage sind, Ihnen ein
Zimmer / eine Wohnung / Hütte mit vergleichbarer Ausstattung und Standard
(abgesehen von minimalen Unterschieden) als Ersatz anbieten können, sind Sie
berechtigt, vom Mietvertrag zurückzutreten. In diesem Fall erstatten wir den an
uns bezahlten Gesamtbetrag.

Anstatt des Rücktritts vom Mietvertrag können Sie eine
Reduzierung der Miete verlangen.

Wenn Sie eine Beschwerde haben, sollten Sie uns so bald
wie möglich informieren. Mängel, die während des Aufenthaltes auftreten,
sollten umgehend gemeldet werden, damit wir Abhilfe schaffen können.

Sie haben das Recht, bei Verhinderung einen Ersatzmieter
zu benennen, den wir akzeptieren müssen, wenn nicht spezifische Gründe für eine
Ablehnung vorliegen. Sie müssen uns die Änderung rechtzeitig vor dem Termin
mitteilen. Es wird eine Umbuchungsgebühr in Höhe von 250:- SEK berechnet.

Welche Pflichten
habe ich?

Das Zimmer / die Wohnung / Hütte müssen von Ihnen
pfleglich behandelt werden. Die ausgeschriebenen Regeln, Anweisungen und
Vorschriften sind zu beachten. Sie haften für etwaige Schäden, die während
Ihres Aufenthaltes in den Räumlichkeiten und am zur Verfügung gestellten
Inventar durch Sie oder Mitreisende fahrlässig verursacht werden.

Das Zimmer / die Wohnung / Hütte dürfen von Ihnen für
keine anderen Zwecke als in der Buchung (normal zu Freizeitzwecken) vereinbart
genutzt werden. Es dürfen nicht mehr Mitreisende im Zimmer / in der Wohnung /
Hütte untergebracht werden, als wie bei Ihrer Buchung angegeben und von uns
bestätigt.

Abschließend hoffen wir, dass Sie
einige wunderbare und erholsame Tage bei uns auf Grimsholmen haben werden und
dass der Aufenthalt all Ihre Erwartungen erfüllt.

Mit freundlichen Grüßen
Carl och Christina Lönnsjö
Bobergs Kustväg 33
S-311 92 Falkenberg

www.grimsholmen.com